نور القرآن الي قلب كل انسان
The light of the Quran to the heart of every human being
La lumière du Coran vers le cœur de tout être humain.
Llevar la luz del Corán a todos los corazones